Zespół Szkół w Lipkach Wielkich
Zespół Szkół w Lipkach Wielkich

Gimnazjum nr 2 - Szkoła Podstawowa

 

 

Menu:

Start – aktualności

Ogłoszenia stałe

Dokumenty

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa

Nauczyciele

Uczniowie

Rada Rodziców

Inne:

Historia Lipek Wielkich

Historia Szkoły

Kalendarium

Galeria

Linki

 

 

Historia Szkoły w Lipkach Wielkich:

 

Szkoła zaczęła funkcjonować w 1945 r. Pierwszym kierownikiem szkoły, powołanym przez Tymczasowego Organizatora Szkół w Gorzowie, był Paweł Sadecki. Zaczął on swoje urzędowanie od 9 sierpnia 1945r.

3 września 1945 r. w siedmiu oddziałach rozpoczęło naukę 86 uczniów w różnym wieku z miejscowości: Lipki, Ludzisławice i Mąkoszyce. Uczniowie uczyli się w klasach łączonych. Nauczyciele borykali się z wieloma trudnościami. Brakowało pomocy naukowych, nie istniała biblioteka szkolna. Największym jednak problemem był brak podręczników. Ludność miejscowa starała się pomóc szkole. W czasie uroczystości „Pierwsze Święto Polskiej Szkoły” zorganizowanej 7 października 1945 roku zebrani goście uzbierali 850 złotych na zakup książek do biblioteki szkolnej. W roku szkolnym 1945/1946 do księgi inwentarzowej wpisano 48 woluminów. Książki zakupiono za fundusze pozyskane z imprez szkolnych. W następnym roku do biblioteki trafiły również książki z subwencji od Zarządu Gminnego w Lipkach Wielkich. Od początku istnienia szkoły działały w niej organizacje młodzieżowe. Były to Koło Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Koło Młodzieży Ligi Morskiej.

W następnym roku szkolnym rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska „Jedność”, której opiekunem został Jarosław Zabłocki. Do jej uruchomienia przyczynili się uczniowie, którzy przekazali pieniądze za sprzedane grzyby. Z biegiem czasu Spółdzielnia przyjęła nazwę „Jutrzenka”, a opiekę nad nią sprawowała Helena Szlanta, obecnie jest prowadzona przez Grażynę Żurawską.

18 listopada 1946 roku dzięki uruchomieniu przez Inspektorat Szkolny w Gorzowie kina objazdowego, w szkole po raz pierwszy wyświetlono film. Jego projekcja była wielkim wydarzeniem w życiu dzieci, których w roku szkolnym 1946/1947 uczyło się 121.

Jednym z założeń pracy wychowawczej w pierwszych latach pracy było poszanowanie przez uczniów cudzej własności. Utworzono specjalną skrzynkę rzeczy znalezionych z wykazem znajdujących się w niej przedmiotów.

Od listopada 1947 do kwietnia 1948 roku prowadzono w szkole kursy wieczorowe dla młodzieży z Lipek Wielkich z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i rolniczych.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 1948/1949 przeprowadzono gruntowny remont izb lekcyjnych. Jego koszty pokrył Zarząd Gminy. Rok ten był bardzo trudny, ponieważ kierownik szkoły odszedł na urlop w celu zdobycia specjalizacji. Na czas jego nieobecności tymczasowym kierownikiem została Maria Sadecka. W drugim półroczu roku szkolnego 1950/1951 kierownikiem szkoły została Janina Kwiatkowska, a od następnego roku szkolnego Maria Zatońska. Następnie kierownictwo szkoły objął Bogumił Pogonowski .

W roku szkolnym 1952/1953 roku zaczął funkcjonować w szkole Związek Harcerstwa Polskiego. Przewodnikiem drużyny był Czesław Eksztedt. Pierwsze wybory do Rady Drużyny odbyły się 30 września 1952 roku. W późniejszych latach drużynę harcerską imienia Marii Konopnickiej prowadzili między innymi: Bogumił Pogonowski, Maria Rydzyk, Stanisława Dymidziuk, Krystyna Łabędzka i Anna Łyjak. Harcerze i zuchy zdobywali sprawności przydatne w życiu codziennym, poznawali historię regionu i kraju, spotykali się z ciekawymi ludźmi. Uczestniczyli również w wykopkach i innych pracach, z których dochód przeznaczali na wspieranie różnych akcji.

Od 1 lutego 1954 roku Bogumił Pogonowski został przeniesiony do pracy w Zielonej Górze, a kierownikiem szkoły został Benedykt Szulwic. W roku szkolnym 1956/1957 obowiązki kierownika przejęła Kazimiera Daniszewska. Później, przez dwa lata, obowiązki te pełnił Władysław Olszowy.

Przed inauguracją roku szkolnego 1961/1962 rozpoczęto przebudowę starego budynku szkolnego, a główny budynek wyremontowano. Z powodu przebudowy 3 klasy uczyły się w świetlicy wiejskiej (gromadzkiej). Również księgozbiór biblioteki został przeniesiony na strych. Dopiero na rozpoczęcie następnego roku szkolnego stary budynek szkolny został oddany po remoncie do użytku.

W roku szkolnym 1962/1963 – kierownikiem był wówczas Franciszek Gospodarczyk. Dzięki składkom na Komitet Rodzicielski i zabawie dochodowej zorganizowanej przez nauczycieli i rodziców, zakupiono dla szkoły pierwszy telewizor „Wawel 2”. Jak na ówczesne czasy zakup ten był bardzo postępowy.

Od 1 września 1964 roku kierownikiem szkoły został Zbigniew Kleinrok. W tym też roku w części ogrodu szkolnego zorganizowano ogródek geograficzny. Ustawiono w nim zegar słoneczny i termohydrograf.

Rok szkolny 1966/1967 rozpoczął nowy etap funkcjonowania szkoły w Lipkach Wielkich. W związku z reformą szkolnictwa podstawowego okres nauki wydłużono do ośmiu lat. W pierwszym roku od wprowadzenia reformy w szkole uczyło się 291 uczniów w jedenastu oddziałach. Ponieważ szkoła dysponowała tylko siedmioma izbami lekcyjnymi zajęcia odbywały się na dwie zmiany i kończyły o godzinie 16.30. Już wtedy zaczęto głośno mówić o potrzebie budowy nowej szkoły. W pierwszym roku reformy klasę ósmą ukończyło 18 uczniów.

Uczniowie naszej szkoły już od 1 września 1959 zaczęli brać udział w konkursach systematycznego oszczędzania w SKO. Wieloletnim opiekunem SKO był Tadeusz Pasiciel, później obowiązki te przejęła Halina Mazurek.

W roku szkolnym 1969/1970 naukę rozpoczęło 269 uczniów. Kadrę nauczycielską stanowiło wraz z kierownikiem szkoły, 12 nauczycieli. Od 1 grudnia 1969 r., dzięki staraniom kierownika szkoły Zbigniewa Kleinroka, zorganizowano w szkole dożywianie. Stołówka mieściła się w świetlicy szkolnej. Za niewielką odpłatnością uczniowie mogli korzystać ze śniadań i obiadów.

Młodzież naszej szkoły dzięki inicjatywie Koła Ligi Ochrony Przyrody, którym opiekował się Antoni Świerszcz, już w latach siedemdziesiątych nawiązała współpracę z nadleśnictwem. Efektem tej współpracy było zbieranie żywności i dokarmianie zwierząt leśnych oraz sadzenie drzew.

Od września 1971roku w szkole istniało ognisko muzyczne. Uczniowie mogli pobierać naukę gry na akordeonie, fortepianie, gitarze.

We wrześniu 1973 r. w Lipkach Wielkich została utworzona Zbiorcza Szkoła Gminna, a kierownik szkoły Zbigniew Kleinrok został mianowany dyrektorem. W Ludzisławicach i Baranowicach dotychczasowe szkoły podstawowe zaczęły działać jako filie. Do szkoły uczniowie byli dowożeni autobusami PKS, jednak nie wszyscy mogli z tego korzystać, ponieważ nie wszędzie autobus dojeżdżał. W ramach akcji „Rowerem do szkoły”, nasi uczniowie otrzymali rowery od załogi Wydziału Głównego Mechanika ZWChChemitex- Stilon”.

Bardzo ważnym dniem był 13 października 1984 roku. Wtedy to nadano naszej szkole imię generała Zygmunta Berlinga. Z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę, a uczniowie szkoły złożyli ślubowanie na sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. Znów zaczęto mówić o budowie nowej szkoły. Nauczyciele dobrowolnie opodatkowali się na ten cel. Mieszkańcy kupowali cegiełki, ze sprzedaży których przekazywano pieniądze na ten projekt.

W roku 1987 obowiązki dyrektora szkoły na trzy lata przejął Mariusz Śpiewanek. Od 1września 1990 roku dyrektorem szkoły jest Ireneusz Mandziuk - absolwent naszej szkoły.

28 listopada 1991 roku pomiędzy Kuratorem Oświaty a Zarządem Gminy Santok zostało podpisane porozumienie, w wyniku którego prowadzenie szkół przekazano Zarządowi Gminy w Santoku. Od tej pory organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty, natomiast organem prowadzącym jest Zarząd Gminy w Santoku.

Sprawy związane z koordynacją działań gminy w sferze oświatowej w kolejnych latach powierzano: Józefowi Szurgotowi, Józefowi Kowalickiemu, Stanisławowi Chudzikowi, Ewie Zdrowowicz- Kulik.

W październiku 1997 roku rozpoczęła się realizacja projektu budowy nowej szkoły. W tym samym roku dzięki staraniom dyrektora pozyskano środki finansowe od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na zakup komputerów do szkoły. Dzięki temu powstała pierwsza w gminie pracownia komputerowa.

W roku szkolnym 1999/2000, w związku z reformą oświaty powołano Zespół Szkół w Lipkach Wielkich, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa im. gen Zygmunta Berlinga i Gimnazjum. 1 października 1999 roku Gmina Santok otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej autobus, popularnie zwany „gimbusem”. Został on przeznaczony na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich.

W roku 2000 zakończono budowę szkoły. Oddanie obiektu do użytku nastąpiło 1 września 2000 roku. Było to doniosłe wydarzenie, ponieważ właśnie w naszej szkole odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2000/2001.

4 września 2002 roku została otwarta ścieżka dydaktyczna imienia Włodzimierza Korsaka pt. „Leśnictwo i łowiectwo w puszczach Gminy Santok”.

19 lutego 2003 oddano do użytku stołówkę szkolną, a w listopadzie tego samego roku rozpoczęła działalność hala sportowo - rehabilitacyjna. Na moment ten czekała cała społeczność Lipek Wielkich. Z hali korzystają nie tylko uczniowie. Odbywają się w niej zajęcia pozalekcyjne, rozgrywane są mecze. Służy ona również zawodnikom miejscowego klubu „Polonia”. Do dyspozycji ćwiczących jest także nowoczesna siłownia i sala do rehabilitacji ruchowej.

W ciągu wielu lat istnienia szkoły uczniowie pod opieką nauczycieli sumiennie przygotowywali się do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Po eliminacjach szkolnych reprezentowali naszą placówkę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, odnosząc liczne sukcesy.

Przez wszystkie lata funkcjonowania szkoły w Lipkach Wielkich nauczyciele w niej uczący starali się, aby wychować swoich podopiecznych na nie tylko mądrych, ale przede wszystkim dobrych ludzi. Pragnęli oni, aby uczniowie nigdy nie pozostawali obojętni na cudze nieszczęście. Uczniowie naszej szkoły wspierali akcje ogólnopolskie. W roku 1976 i latach późniejszych w ramach akcji „Serce” pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury przekazywali na konto Pomnika – Szpitala „Centrum Zdrowia Dziecka”.

Do dnia dzisiejszego akcje charytatywne odbijają się głośnym echem wśród naszych uczniów. Corocznie biorą oni udział w wolontariacie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierają zbiórki pieniędzy w akcji „Góra Grosza”, wspomagają Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim.

Dyrektora szkoły i uczących nauczycieli wspierają rodzice. Organizują oni zabawy sylwestrowe, z których dochód przekazują na dofinansowanie wycieczek dla absolwentów naszej szkoły, pomagają w przygotowaniach imprez szkolnych

 


Licznik odwiedzin
:

 

 

 

Nowości w galerii:

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Zespół Szkół w Lipkach Wielkich

66-431 Santok, Lipki Wielkie, ul. Nowa 16

Tel./faks: 957287529

e-mail: splw@poczta.fm